Salgsvilkår

Logistikknyhetene.no – Formidleren av menneskene bak logistikken, og nyhetsformidleren 24/7!

Med over 20 år som bransjeblad-redaktør og en over 40 år lang journalist-karriere innen nyhetsmedier og dagspresse har jeg skjønt at det er mennesket som er drivkraften til utviklingen, og som står bak det meste.

Derfor har menneskene bak logistikken en sentral plass i Logistikknyhetene.no. og i nyhetsbildet.

Samtidig utfordrer jeg meg selv med denne publikasjonen, og hvor jeg har frie tøyler til å skrive om det jeg vil.

Livet og samfunnet er i konstant endring. Det gjelder også transport- og logistikk-bransjen, en næring jeg er så fasinert av. 

Men tekst og journalistikk går aldri av moten. Derfor er det så viktig å holde tak i og beholde respekten for det skrevne ord.

Det handler selvsagt om at vi har glede og interesse av det vi leser.

Å få lov til å holde fokus på et svært spennende fagfelt gjennom to ti-år føler jeg som et privilegium, et privilegium jeg vil fortsette med i tiden som kommer.

Bli med på denne reisen!

Priser

Komplett årsabonnement med full tilgang til alt innhold på Logistikknyhetene.no Kr. 1499,-

Du kan også lese én ønsket artikkel for kr. 10,-

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Logistikknyhetene.no

Kontaktperson: Per Dagfinn Wolden
Kontaktadresse: Østre gate 31, 2317 Hamar
E-post: perdagfinnw@gmail.com
Org.nummer: 831445912

og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen

6. Levering

Levering skjer så snart kjøperen, eller hans representant, har betalt.

8. Angrerett

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

9. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.