– Dette er uholdbart og svært utfordrende for bransjen

av

– Vi kan konstatere at vår bransje står foran en meget utfordrende periode knyttet til stenging av Ring 1 i Oslo.

Det sier styremedlem i NHO LT Region Øst, Terje Claussen (bildet) i B.H. Ramberg.

Han fremhever at en allerede er i en svært anstrengt situasjon for vareleveringer i vår hovedstad.

– Stenging av Ring 1 strekker seg over hele tre år. Det skaper en uholdbar situasjon dersom ikke våre innspill til Bymiljøetaten blir hensyntatt, sier Claussen.

Og han fortsetter:

– Det er helt avgjørende at sjåførene som skal utføre arbeid i indre by blir ivaretatt gjennom at kommunen tar ansvar for tilrettelegging av HMS, at det gjøres mulig å komme frem og ikke minst må man kunne parkere lovlig når man skal levere varer, sier Claussen.

Det kom fram flere synspunkter i NHO LTs, Faggruppen for vare- og nyttetransport, 9. november, og hvor tema var stenging av deler av Ring 1.

Kommunen har allerede iverksatt planlegging og gjennomføring av flere avbøtende tiltak for den kommende stengingen av deler av ring 1. Det skal tilrettelegges for nødetater, gående, syklende, kollektiv, renovasjon og varelevering. Tiltakene som er påtenkt, har som formål å redusere person-trafikken slik at kritiske funksjoner kan opprettholdes.

Statens vegvesen har i sin løsnings-pakke prioritert kollektivtransport, med blant annet utvidelse av kollektivfelt og buss-prioritering i signalanlegg.

Det er blitt gjennomført trafikkanalyser som ser på hvordan spredningen av trafikken vil kunne forløpe og hvor flaskehalsene/ forsinkelsene vil kunne oppstå. Det er også gjort analyser som viser at lokale gater vil benyttes som omkjøringstraseer, i tillegg til E18, noe som absolutt ikke er ønskelig grunnet bomiljø og lite tilpasset infrastruktur.

Kommunens fravær av HMS-ansvar

I møtet var store deler av bransje-aktørene representert, som NHO Logistikk og Transport (NHO LT), LUKS, Virke, NLF samt representanter fra organisasjonsliv, næringsliv og handelsstand.

Flere av de avbøtende tiltakene er allerede nedskrevet av kommunen og det var lite rom for innspill fra bransjen til denne første fasen, noe flere reagerte på.

Det ville vært naturlig at de som kjenner hvor skoen trykker hver dag, hadde blitt tatt med i planleggingen. Det var nemlig flere røde flagg i de tiltakene BYM skisserte for forsamlingen.

Ivaretakelse av god HMS er allerede et eksisterende problem for vareleverandørene, knyttet til adkomst, plassering og utforming av varemottak, egnede laste/lossesoner, tilgjengelige og lovlige parkeringsplasser for varelevering samt generell fremkomst i bybildet.

Flere tok også til orde for at HMS-aspektet må ivaretas når tiltakene planlegges og iverksettes.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d