Miljø-løsningene som erstatter dieseltogene

av

Jernbanedirektoratet gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for reduserte utslipp av klimagasser på jernbanen. Konklusjonen er at Nordlandsbanen er den første av de såkalte «dieselstrekningene» som bør bli utslippsfri.

(Bilde: Nordlandsbanen bør bli den første banen som får nullutslippsløsning til erstatning for dieseldriften. (Foto: Øystein Grue)

Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og er en del av kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med ny nasjonal transportplan.

Selv om rundt 80 prosent av togtrafikken drives elektrisk, er det fortsatt store deler av jernbanenettet som ikke er elektrifisert. Dette gjelder i hovedsak Nordlandsbanen, Rørosbanen, Solørbanen og Raumabanen.

Store utslipp

Transportsektoren står for om lag 32 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge, og jernbanens andel av dette er liten med bare 0,2 prosent. Til tross for dette utgjør utslippene en ikke ubetydelig mengde, med omtrent 50.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig.

I tillegg kommer utslipp fra skiftelokomotiver på godsterminaler og skinnegående arbeidsmaskiner. Ut over utslipp av klimagasser, bidrar dagens dieseldrift også til lokale miljøpåvirkninger i form av utslipp av nitrogenoksider, partikler, sot og hydrokarboner til luft og ytre miljø, samt at dieseldrift har lav energieffektivitet. Det er derfor et behov for at også jernbanen kutter i sine klimagassutslipp for å bidra til at Norge skal kunne nå sine forpliktelser til å redusere utslippene. 

Les mer her: https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2023/jernbanedirektoratet-har-utredet-losninger-for-a-erstatte-diesel-tog/

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d