Satsingen på skinne-godset bare fortsetter

av

Nordlandsbanen har hatt en dobling av godstrafikken de siste fem årene. På strekningen mellom Oslo og Narvik gjennom Sverige er etterspørselen etter mer gods på bane i stadig vekst. Likevel er det nå nei til flere godstog i mangel av kapasitet.

(Bilde: Rørosbanen har blitt avgjørende viktig for godstrafikken nord-sør etter brukollapsen ved Ringebu. Det er funnet plass til seks godstogpar i døgnet over Røros. (Foto på Elverum: Øystein Grue)

Bane Nors godsdirektør Oscar Stenstrøm har uttalt til Logistikknyhetene.no at selskapet sammen med Jernbanedirektoratet legger opp til at enda mer gods kan transporteres på bane mellom nord og sør.

Ifølge godsdirektøren bidrar dette til retningsbalanse i trafikken, i tillegg til miljø- og trafikksikkerhetsgevinst.

Og til Jernbanemagasinet forteller prosjektsjef Simen Grenersen i Bane NOR, Narvik, følgende:

– På oppdrag fra Jernbanedirektoratet har Bane NOR laget en utredning for økt kapasitet på Ofotbanen. Bakteppet er arbeidet med neste Nasjonal transportplan og ønsket om å styrke godstrafikken på jernbane.

Bane Nors Simen Grenersen

Foretrekkes av speditører og vareeiere

Og prosjektleder Tor Gunnar Pedersen supplerer:

– Det er særlig innen persontrafikken i og ved de store byene og i godstrafikken på de lange strekningene at jernbanen kan bety en forskjell i klima- og miljøsammenheng. I tillegg er det økende bevissthet rundt jernbanens som fortrukken transportform hos vareeiere og speditører, både for transport av dagligvarer og forbruksartikler nordover og for fersk fisk sørover.

Selv om det etter bruddet ved Kollapsen av Randkleiv bru på Dovrebanen for en måned siden stopper ikke det langsiktige arbeidet for gods på bane, selv om godstrafikken står overfor store utfordringer inntil ny bru er på plass.

Erik Fure som jobber med godstrafikken i Bane NOR legger heller ikke skjul på at det som skjedde på Dovrebanen var et solid tilbakeslag, og er noe som illustrerer tydelig hvor sårbare en er.

Men her må det tenkes nytt for å legge til rette for mer gods på bane. Det gjelder for både Dovrebanen og rørosbanen.

Også Meråkerbanen blir mer aktuell i denne sammenhengen, når den nå blir elektrifisert og klar i slutten av 2024.

Pakkeløsning for kombigods

I innspillet fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR til neste Nasjonal transportplan er godskorridoren Alnabru – Narvik foreslått prioritert for tilrettelegging for flere tog. Planen er at det på sikt skal bli mulig å kjøre hele seks 750 meter lange tog-par daglig mellom Oslo og Narvik.

Dette betyr mer enn en dobling i forhold til i dag.

Narvik-terminalen utvikles nå videre, som en del av effektpakken for kombigods-transporten mellom Oslo og Narvik.

Narvik stasjon utvides nå med lengre kryssingsspor og endret sporplan slik at togene til og fra LKABs malmbanegård skilles ut fra annen trafikk i stasjonens nordre ende. Dermed kan stasjonen bli kryssingsspor for både LKAB sine malmtog og for 740 meter lange godstog. Planen er at det nye sporanlegget skal tas i bruk høsten 2025.

– Målet med kapasitetsutvidelsen på Ofotbanen er at vi skal nå en kapasitet på 66 tog i døgnet, sier Grenersen.

På oppdrag for Jernbanedirektoratet laget Bane NOR en utredning om økt kapasitet på Ofotbanen. Bakteppet er prognosene som tilsier en slik økende etterspørsel fram mot 2040.

Banen inngår som et svært viktig ledd i vareforsyningen i Nord-Norge og i sjømattransporten ut fra landsdelen. Her må det mer kapasitet til i framtida.

Hovedtyngden av trafikken på Ofotbanen er imidlertid de lange og tunge malmtogene.

Bane NOR undersøker nå alle muligheter for å erstatte Randklev bru over Lågen ved Ringebu, og hvor så mye godstrafikk som mulig overføres til Rørosbanen.

Ekstern ekspertise er innhentet for å vurdere både raske midlertidige bruløsninger og permanent kryssing av Lågen ved Ringebu.

Som Logistikknyhetene.no har skrevet tidligere har Jernbanedirektoratet gitt godstrafikk prioritet på Rørosbanen med en persontog-reduksjon fra seks til to daglige avganger mellom Hamar og Røros hver vei, mens antallet godstog er økt fra to til seks daglige avganger i begge retninger.

Jernbanedirektoratet har i dialog med Bane NOR og SJ kommet fram til endringene i ruteplanen, som vil gi en tredobling av antall godstog som frakter varer på Rørosbanen. Økningen tilsvarer rundt 220 trailere daglig, som ellers ville belastet vegnettet på strekningen Oslo – Trondheim.

Må si nei til flere godstog

Godstog og persontog krysser på Kongsvingerbanen, en av strekningene der Bane NOR får flere søknader om togruter enn hva det er plass til på sporet. (Foto: Øystein Grue)

Bane Nor har fått inn rekordmange søknader om togruter, både for gods- og persontog. Aldri før har det kommet inn så mange søknader for å kjøre tog i Norge.

– Forslaget til ny ruteplan har vært på høring, og det har dessverre ikke vært mulig å gi grønt lys for alt det er søkt om, sier konserndirektør for kunde og marked i Bane NOR, Henning Scheel til Jernbanemagasinet.

Og på toppen av det hele kommer nå at Dovrebanen er stengt i lang tid. – Riktignok så skjer det stadig positive ting med forlengelser av kryssingsspor, bedre godsterminaler og åpning av dobbeltsporparseller, sier Scheel, og fortsetter:

– Men vi utnytter allerede jernbanen nærmest til bristepunktet på mange strekninger. Det går ut over punktligheten og gir begrensede muligheter for enda flere tog, sier Henning Scheel.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: