En milepel for tungtransporten

av

Fredag lanseres Norges første komplette energistasjon for tungtransport. Dette er en milepel for transport-Norge.

Det er Osloregionen og Østlandssamarbeidet som står bak samarbeidsprosjektet Energistasjon Innlandsporten, og som blant annet omfatter hurtigladere og fyllestasjoner for biogass og hydrogen. Energistasjonen med alle energibærere vil være ferdigstilt i 2024.

Stange kommune, grunneier og næringsaktører får ros for den viktige jobben de har gjort for at prosjektet realiseres.

Ordfører i Stange kommune og fylkesvaraordfører Innlandet er til stede på lanseringen, hvor også aktørene presenterer sine planer for prosjektet.

– Utbygging av infrastruktur er en barriere for omstilling til grønn næringstransport, så dette er en viktig milepæl for å redusere utslippene fra tungtransporten, sier Eva Næss Karlsen, Prosjektleder Osloregionen.

Hun understreker også at lokaliseringen av energistasjonen er svært gunstig, da den ligger langs transportkorridoren Oslo-Trondheim, både E6 og ved avkjøring mot Riksvei 3.

– Det er også positivt at det er andre service-tilbud i tilknytning til stasjonen. Det gjør at det vil være attraktivt for transportnæringen å stoppe her. Vi gleder oss til denne etableringen og andre kommende stasjoner, sier Eva Næss Karlsen.

Tiltak for fremtidig utvikling

Eva Næss Karlsen, Prosjektleder Osloregionen.

Karlsen holder tak i prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport som startet i fjor høst.

Hensikten er å bidra til raskere etablering av energistasjoner for grønn næringstransport på Østlandet. Dette skal bidra til å få ned klimagassutslippene fra tunge kjøretøy, noe som er avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål.

Prosjektdeltakere er primært kommuner og fylkeskommuner, men vi vil også samarbeide tett med Statens vegvesen, Grønt landtransportprogram, nettselskap og andre relevante aktører og prosjekter.

Prosjektet skal bidra til identifisering av potensielle tomter for energistasjoner og utvikle en veileder (pilot) for etablering av infrastruktur til lade- og fyllestasjoner. Veilederen kan bidra til mer effektiv saksbehandling og dermed raskere omstilling til nullutslipp for de tyngre kjøretøyene. Veilederen har også potensielt stor verdi for kommuner og andre i hele Norge.

Prosjektperioden er ut 2024.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d