En multimodal korridor med flaskehalser og muligheter

av

Den multimodale transporten har store utfordringer med barrierer og flaskehalser i transportkorridorer. Men den har også fremtidig potensiale og store utviklingsmuligheter.

26 samarbeidspartnere fra Norge og Danmark står bak EU-prosjektet Grønn Jyllandskorridor, et redskap for en mer effektiv og miljøvennlig transport.

Initiativet skal bidra til å skape synergi mellom gods- og passasjertransport på tvers av Sør-Norge, Vest-Sverige, Jylland og Sentral-Europa.

På en konferanse i Hirtshals Havn nylig for deltagerne i Den grønne Jyllandskorridoren ble det blant annet presentert en godstransportanalyse. Den beskriver dels den nåværende situasjonen med aktuelle barrierer og flaskehalser for multimodal transport i korridoren, men også fremtidig potensiale og muligheter for å øke den multimodale transporten.

Hirtshals Havn er en av 26 partnere i prosjektet, med 12 norske og 14 danske.

Har både potensiale og muligheter

På konferansen ble også følgende spørsmål trukket frem: Hvilke potensiale er det for en enda mer effektiv og miljøvennlig transport på tvers av vei, jernbane og sjø via Jylland til Sentral-Europa? Og hvilke synergier kan der være mellom passasjer- og godstransporten i denne korridor?

Dette er da også blant emnene det jobbes med i prosjektet Grønn Jyllandskorridor, og som har fått støtte fra EUs interregionale program for Øresund-Kattegat og Skagerrak.

– Jyllandskorridoren er en av de viktigste transportkorridorer mellom Norge, Sverige og Sentral-Europa, og hvor Hirtshals Havn er en del av den samlede infrastruktur i korridoren. Derfor er det meningsfullt å gå sammen med de øvrige partnere for å sette fokus på potensialet i utvikling av den multimodale transport, og hvor transport via vei, jernbane og sjø kombineres, sier Michael Langballe, Head of Transport & Logistics, og fortsetter:

– Vi har allerede etablert et svært godt nettverk og samarbeid på tvers av kommuner, regioner, havner, virksomheter og øvrige parter. Det er et solid utgangspunkt for å finne felles løsninger, sier Langballe.

Hirtshals Havn er Nord-Europas dreieskive for godstransport, blir det hevdet. Havnen er et viktig bindeledd mellom Norge og Europa, i tillegg til Færøyene og Island samt Skottland og Russland.

Gode og frekvente forbindelser, kort overfartstid samt direkte forbindelse til nettverket av europeiske motorveier sikrer hurtig transport mellom Norge og kontinentet.

Prosjektet Grønn Jyllandskorridor har også fokus på anvendelsen av grønnere drivstoffer for skip, jernbane og veitransport.

Felles drivstoff-strategi

– Den mest optimale og minst klimabelastende transport avhenger av samme type brennstoff tilgjengelig i hele korridoren, med f.eks. ladestasjoner til el-lastebiler og tankanlegg. I Hirtshals har vi god kompetanse på disse områdene, blant annet i regi av Greenport North, fremhever Michael Langballe.

Grønn Jyllandskorridor har fått støtte til et treårig prosjekt, i perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2025.

Prosjektet består av 26 samarbeidspartnere.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: