Redaktørens innspill: Var det kloke ord?

av

Nå legger vi Arendalsuka bak oss, for øvrig et besnærende kaos av demokratiske ytringer fra tusentalls påvirkere, byråkrater, næringslivsledere og politikere. En uke har de satt hverandre i stevne, og vi er godt oppdatert på hvordan norsk samfunns- og næringsliv funker. Men dette trigger også et journalist-sinn, med litt over middels interessert i transport og logistikk, til å reflektere tilbake i tid.

Og vi kan spørre oss: Var refleksjonene fra sentrale aktører innen transport- og logistikknæringen for 20 år siden realistiske? I 2003 bebudet de i alle fall en tøff fremtid for bransjen. Men bedøm selv:

Michael Holmstrøm, tidligere adm. direktør i Schenker Norge:

Michael Holmstrøm. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Den forventede konjunkturoppgangen kom aldri i 2002, og jeg er ikke så sikker på om den kommer i 2003 heller. En av de store utfordringene for landtransport-næringen fremover blir å takle innføringen av tysk veiskatt fra august neste år, noe som innebærer en kostnadsøkning på mellom 10 og 20%.

Fra 1. januar dette året ble Schenker land-, fly- og sjøtransport samlet under en felles ledelse. Her så Holmstrøm store potensialer med å tilby kundene ”one-stop-shopping”.

– Selv om Schenker Internationale sjø- og flyaktiviteter vil levere et betydelig underskudd i 2002 er jeg optimist for neste år, uttalte Holmstrøm.

Jens Bjørn Andersen, tidl. adm. direktør i Tollpost Globe AS og DFDS Transport Ltd. i England, Tollposts søsterselskap, og nåværende Konsernsjef i DSV:

Jens Bjørn Andersen

– Vi har vært gjennom et fremragende år, og hvor samarbeidet med de øvrige selskapene i DFDS Transport og Posten AB i Sverige er ytterligere styrket. Dette har tilført selskapet betydelige volumer som representerer en omsetningsøkning på 10% fra 2001 til 2002. Vi har helt klart nådd våre ambisiøse mål, uttalte Andersen, som var stolt over å ha snudd minusresultatet fra 2000 til pluss.

Han fremhevet også følgende:

– Den positive resultatutviklingen vil fortsette, og hvor satsing på mer effektiv drift ved hjelp av nyteknologi vil bli sentrale prioriteringer.

Bjørn Ramberg, adm. direktør i B.H. Ramberg og Riksgods:

Bjørn Ramberg

– I løpet av første halvår neste år vil B.H. Ramberg og Riksgods bli Norges første transportør som tar i bruk en 100% papirløs E-business løsning med en av markedets mest avanserte dataløsninger for nasjonal trafikkstyring og administrasjon. I tillegg til vår enorme IT-satsing er dette året preget av strukturrasjonalisering og markedstilpasning. Sammenslåingen av B.H. Ramberg og Riksgods, blant annet med det nye felles kundesenteret i Drammen, representerer et godt grunnlag og fundament for videre utvikling, selv om vi har vært gjennom en dyr lærepenge, uttalte Bjørn Ramberg.   

Knut H. Hagen, tidligere konsernsjef i Nor-Cargo:

Hagen trakk frem det positive resultatet av oppryddingen i Pakke-Trans, og som ble til Nor-Cargo Bedriftspakke fra nyåret, og samordningen av Nor-Cargo Shipping i Stavanger som det mest gledelige for selskapet.

Selv om Hagen syntes at konsernet hadde lagt et tilfredsstillende år bak seg var han noe dempet i forventningene til neste år. Det gjelder først og fremst utviklingen på fiskemarkedet som han mente gikk en usikker fremtid i møte. Ikke minst var han opptatt av fiskeeksporten, og hvilke markeder fisken ville gå til. Selv om Hagen var optimist var han spent på hva denne utviklingen ville bety for hans eget selskap, Nor-Cargo Termo.

Yngve Ruud, tidligere daglig leder i Kuehne+Nagel:

K+Ns Yngve Ruud

Ifølge Ruud var de første seks månedene i 2002 preget av terrorhandlingene i USA 11. september 2001, og som blant annet resulterte i en markert nedgang i eksporten. De siste seks månedene betegnet han imidlertid som veldig bra for selskapet.

– Det til tross for at Norge som bedrift sliter med sterk kronekurs og høye avgifter, understreket Ruud.

I 2003 etablerte Kuehne+Nagel nye kontorer og kjøpte opp nye selskap i flere norske byer.

Ruud fremhevet spesielt Bergen, som lenge har vært et satsingsområde for selskapet, som aktuell by for oppkjøp av selskap med internasjonal tilknytning.

Gunnar Apeland, tidligere adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF):

Gunnar Apeland

Lastebilgeneralen understreket de skjeve konkurranseforhold mellom norske og utenlandske lastebil-transportører, og hvor norske lastebileiere ble utkonkurrert.

Den store usikkerheten norsk industri lever under med blant annet sterk krone og høy rente var et annet negativt forhold Apeland trakk frem. Han mente dessuten at samferdselen blir politisk nedprioritert og viste til at det er kun denne sektoren som har fått reduserte bevilgninger, en nedgang på 2% siden 1993.

Nå håpet han at norske politikere tok til fornuften og opprioriterte samferdselen i tiden fremover.

– Det dreier seg om etikk og trafikksikkerhet. Det er helt klart at vi må ta ansvar for egen adferd, men politikerne har ansvaret for et veisystem der en unngår trafikkfarene og ulykkene, understreket Apeland.

Kjell Frøyslid, tidligere adm. direktør i CargoNet:

Frøyslid fikk ansvar for et nytt, frittstående selskap da NSB Gods ble løsrevet fra NSB og CargoNet ble etablert. Han betegnet dette som en milepel for norsk godsjernbane.

– Men det viktigste er at vi kan tilby kunden ryddigere forhold, bedre punktlighet og større troverdighet. Vi går inn i 2003 med klart bedre forutsetninger enn det vi gjorde ved inngangen til 2002. Foruten at vi har forbedret punktligheten med 10% har vi oppnådd et økonomisk resultat vi bare turde håpe på da vi startet CargoNet, uttalte Frøyslid.

Han var optimistisk for fremtiden, og viste til at han aldri har opplevd mer positiv interesse for kombinerte transporter.

Erling Sæther, tidligere viseadm. direktør i Linjegods:

Erling Sæther

– 2002 har vært preget av knallhard konkurranse. Vi har ikke fått drahjelp fra en generell markedsvekst. Derimot har vi opplevd en betydelig svikt i markedet, og den vil fortsette i tiden som kommer. Norge har et lite logistikkmarked med mange små aktører sammenlignet med andre europeiske land. Det er nettopp her konkurransen er hardest, understreket Sæther.

Til tross for et tøft marked hadde Linjegods vært flinke med kostnadene og dermed oppnådd akseptable resultater.

– Utfordringen ble å holde kostnadene nede og samtidig tilby kunden kvalitetsprodukter, uttalte Sæther.

Tom Rune Nilsen, tidligere adm. direktør i Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (nå NHO LT):

Tom Rune Nilsen

– I sitt andre leveår har LTL blitt en viktig støttespiller og premissgiver i en komplisert samferdselspolitisk diskusjon. Samspillet med NHO er vesentlig styrket og LTL vil være en viktig koordinator for innspill om samferdsel til denne organisasjonen. Videre har vi knyttet direktekontakter med departementer og stortingsrepresentanter, noe som har stor betydning for å kunne påvirke en fremtidig næringspolitikk, uttalte Nilsen i 2003.

Han fremhevet også at LTL vil i tiden som kommer følge nøye med på hva som skjer på tollsiden. Han forventet tollendringer som kom spesielt de mindre bedriftene til gode.

– Dessuten vil vi prioritere rekrutteringen til bransjen høyt, hvor vi vil delta på flere messer for ungdom, uttalte Nilsen.

Tor Hånde, tidligere transportdirektør, Distribusjonsnett Posten Norge:

Tor Hånde

I 2003 ble hovedpostgangen med bil til Sør-Norge konkurranseutsatt. Det medførte at Posten Transport måtte konkurrere på lik linje med eksterne transportselskap. Posten beholdt ca. 70% av aktiviteten og fem andre selskap vant ruter etter anbudsprosessen.

Hånde, som representerte en organisasjon med betydelige kostnadsreduksjoner, forventet at dette ville gi betydelige effektiviseringsgevinster.

Han understreket også at Postens omstilling fra forvaltning til forretning stiller nye krav til transportapparatet, og at konkurransen på brev- og pakkemarkedet er hardnet til.

– Dette krever gode logistikkløsninger og kostnadseffektiv produksjon, uttalte Hånde.

God helg!

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: