Arendalsuka: Sp-ordfører med kraftig kritikk av samferdselsministeren   

av

– Om samferdselsministeren ikke har verktøyene som skal til for å ta styring i samferdselspolitikken, ja, så må han gå til Stortinget for å få det. Ellers blir det fort en verdiløs NTP.

(Bilde: NTP-gjengen på Arendalsuka. (F.v.) Bjørn Kjærand Haugland, adm. dir, Skift Norge, Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling (V), Bergen kommune, Bjørne Grimsrud, adm. direktør, TØI, Vegard Einan, regiondirektør, NHO Viken Oslo, Jon-Ivar Nygård (Ap), samferdselsminister, Trond Helleland (H), 2. nestleder Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Saxe Frøshaug, ordfører (SP), Indre Østfold kommune og Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder (AP), Viken fylkeskommune. Foto: Per Dagfinn Wolden)

Klar tale fra Sp-ordfører Svend Saxe Frøshaug i Indre Østfold.

Han var en av innlederne på Arendalsuka onsdag, hvor NTP var hovedtema.

Det var Osloregionen IPR som inviterte til seminar for å drøfte hvordan neste NTP kan bidra til å nå klimamål og samtidig øke konkurranseevnen for næringslivet. Og midt oppi dette skal det også utvikles en grønnere næringstransport.

En minister må være hardhudet

Samferdselsstatsråd Jon-Ivar Nygård. Foto: Per Dagfinn Wolden

Samferdselsministeren sto lagelig til for hogg, både fra høyre- og venstresida.

Arbeidet med NTP 2025-2036 er i full gang. Rammebetingelsene er endret. Neste NTP må være realistisk og oppdatert.

Det er mange som har sine meninger om akkurat den saken, og om hvordan morgendagens NTP skal møte både transportbehov og klimamål mot 2030.

Østlandsfylkene står for 55 % av utslippene fra veitrafikken i Norge og av dette igjen er en betydelig andel fra tungtransporten.

– Klimamålene for 2030 og 2050 er fokusområde og helt sentralt for planleggingen fremover. Og her må transportsektoren bidra, sa samferdselsministeren.

Han fremhevet også at NTP er en plan for å nå klimamål og økt konkurranseevne for næringslivet.

Og med det mener samferdselsministeren at Norges klimamål er å redusere utslippene med 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990.

Det er stor enighet om at transportsektoren, og som står for en betydelig andel av dagens utslipp med rundt en tredjedel, skal være en viktig bidragsyter.

Budskapet fra samferdselsministeren er at klimamålene må få større vektlegging, og hvor det må legges føringer for bedre klima. Natur og klima blir et prioritert område når rammebetingelsene legges for ny Nasjonal transportplan 2025-2036.

Den ekstreme Jernbane-utfordringen

Høyres transport- og samferdselspolitiske talsmann, Trond Helleland. Foto: Per Dagfinn Wolden

Naturlig nok kom den ekstremt, vanskelige jernbanesituasjonen opp som tema.

Det er ingen politisk tvil om at det må tas grep om en ødelagt infrastruktur så raskt som mulig.

Det ble fremhevet at det er mange ting som må på plass etter ekstremværet.

Samferdselsminister så da heller ikke bort fra at det må tas ekstraordinære grep.

Full støtte i Stortinget

Høyres Trond Helleland, 2. nestleder Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, kunne garantere at samferdselsstatsråden skal få full støtte i Stortinget.

Helleland viste også til den voldsomme satsingen på jernbane i de siste årene. – Da er det trasig at vi har en situasjon med ett år stengning av Dovrebanen. Derfor er det nå viktig å ta vare på det vi har. Og hvis transportnett ligger under vann halvparten av året, så må det bygges nytt, understreket Trond Helleland.

– Med klima i førersetet

TØIs Bjørne Grimsrud. Foto: Per Dagfinn Wolden

Adm. direktør Bjørne Grimsrud i Transportøkonomisk institutt (Tøi) understreket at klima og miljø bør være i førersetet i samferdselspolitikken.

Grimsrud mener at arbeidet med Nasjonal transportplan må omfatte å se på hvilke tiltak som må til for å nå målene. Metoden kalles «Backcasting».

«Backcasting»

– Nasjonal transportplan må gå fra å framskrive dagens situasjon og bare se hvor en havner i framtiden, til å ta utgangspunkt i ønsket utvikling og se på hvilke tiltak som må til for å nå dit. Metoden kalles «Backcasting».  

Det kunne Bjørne Grimsrud, adm. direktør i Transportøkonomist institutt (TØI) fortelle.

Og han prøvde også å forklare hva «Backcasting egentlig betyr, og at det er en måte å lage konkrete mål og handlinger for den ideen vi vil utvikle. En foretar en «tidsreise» til en tenkt framtid der målet er nådd, og ser tilbake på hvordan en kom dit. Framtiden er «nåtid» og nåtiden er «fortid».

– Hvordan er det med kapasitet og pris innen persontransport? Spurte Grimsrud.

– Skal neste NTP være en plan for fremtiden må vi derfor:
La klimamål være en ramme for planlegging sammen med økonomi, ikke kun som ett av fem mål, sa TØI-sjefen, og fremhevet videre:

– Ikke planlegge for en utvikling vi ikke ønsker. Vi må planlegge for hvordan vi faktisk kan nå målene som er satt (backcasting), sa Grimsrud.

– Hvordan er det med kapasitet og pris innen persontransport? Spurte Tøi-direktøren, og fortsatte:

– Skal neste NTP være en plan for fremtiden må vi la klimamål være en ramme for planlegging sammen med økonomi, ikke kun som ett av fem mål. Vi må heller ikke planlegge for en utvikling vi ikke ønsker. Derimot må vi planlegge for hvordan vi faktisk kan nå målene som er satt (backcasting), sa Grimsrud.

– Men uansett hva vi gjør, understreker han, – blir det utfordrende å nå klimamålene.

– Da har vi ikke tid eller råd til å investere i prosjekter som tar oss i feil retning. Da må vi legge om måten vi planlegger på, avsluttet Tøis adm. direktør, Bjørne Grimsrud.

Med TØI i fokus

Og tradisjonen tro er som vanlig TØI godt representert under Arendalsuka, med blant annet seminar i Samferdselsteltet.

Hva må vi slutte med for å nå våre klimamål? spør Transportøkonomisk Institutt (TØI). Mange diskuterer da også hva som skal til for å nå Norges klimamål.

Men spørsmålet er om det er mulig, og hvilke faktorer som står i veien.

Det tegner til en god, faglig diskusjon på TØIs arrangement torsdag 17. august kl. 11, og vel og merke: det spanderes lunsj.

Har store forventninger

Sp-ordfører Svend Saxe Frøshaug. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Jeg har forventinger om at neste NTP viser mot og handlekraft, og at regjeringen tar grep for å gjennomføre de viktigste prosjektene. Dette gjelder ikke minst opplagte prosjekter som nå har stått i NTP’ene gang på gang.

Det understreket Sp-ordfører Svend Saxe Frøshaug i Indre Østfold kommune.

– Skal vi løse transportbehovene og klimamålene trengs ikke bare god prioritering mellom prosjekter. Men handlekraft betyr også at nasjonale samferdselsmyndigheter må ta sterkere styring og sørge for en mer helhetlig gjennomføring av store samferdselsprosjekter, sa Sp-ordføreren.

Han er kritisk til at mange av de viktige prosjektene som har ligget inne i NTP over lang tid ikke blir gjennomført, men som blir utsatt i det uendelige.

Heftig kritikk av Samferdselsministern

Frøshaug var lei av at uenighet mellom kommuner, eller fordi en kommune ikke er 100% enig i hvordan prosjektet løses, skal være med på å velta veiprosjekter.

– Altfor sjelden setter samferdselsministeren ned foten når prosesser stopper opp. Et hederlig unntak er samferdselsminister Hareide som tok styring over byggingen av planfri påkopling og dobbeltspor sør for Ski stasjon, og vedtok statlig plan for å komme videre med prosjektene.

Men Frøshaug stoppet ikke der:

– Vi ser dessverre andre viktige nasjonale prosjekter som stopper helt opp uten at ministeren tar lead og kommer på banen, sa en kritisk Sp-ordfører fra Indre Østfold.

Frøshaug trakk også fram et aktuelt og svært konkret eksempel:

– E18–forbindelsen mellom hovedstedene Oslo og Stockholm – og videre til Helsingfors og St. Petersburg, er den nest viktigste stamveien ut og inn av Norge når det gjelder godstrafikk. I tillegg er forbindelsen en viktig vei for svært mange pendlere til og fra Oslo og Follo fordi togtilbudet på Østre linje er alt for dårlig.

Og så påpekte Frøshaug følgende:

– E18 har vært planlagt i snart 30 år, og blitt bygget ut stykkevis og delt i 11 etapper. Men en parsell mangler, nemlig den 15 km lange strekningen mellom Vinterbro og Indre Østfold. Og dette rett og slett fordi en kommune setter seg imot og blokkerer prosjektet. Slik kan vi ikke ha det, understreket han.

Som ordfører ønsker Frøshaug seg en NTP og en samferdselspolitikk som sørger for statlige løsninger på nasjonale stamvei-prosjekt.

– En kommune kan ikke ha «vetorett». Noen ganger er det faktisk ikke mulig for kommunene å bli enige seg imellom. Her må samferdselsministeren evne å skjære igjennom i viktige nasjonale prosjekt, understreket Sp-ordføreren.

Og han fortsatte kritikken av samferdselsstatsråden:

– Og om samferdselsministeren ikke har verktøyene som skal til for å ta styring i samferdselspolitikken, så mener jeg at han må gå til Stortinget og få det. Ellers blir fort en NTP verdiløs, sa Frøshaug i en sterk oppfordring til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– NTP er en ypperlig anledning til å sette sterkere styring av samferdselspolitikken på dagsorden, avsluttet Sp-ordfører Svend Saxe Frøshaug i Indre Østfold kommune.

– En samlet plan for all transport

Aps fylkesrådsleder, Siv Henriette Jacobsen. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Jeg må bruke F-ordet i debatten om Nasjonal Transportplan! F – for fylkesvei. Fylkesveiene er alvorlig underfinansiert. De utgjør 80 prosent av veiene her i landet – men får kun 20 prosent av finansieringen. Nå er det vanlige fylkesveier sin tur.

Det var innledningen til Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder (AP), Viken fylkeskommune til NTP-debatten.

Og hun fortsatte med følgende på spørsmålet om: – Hvordan kan NTP bidra til å nå klimamål?

– Nasjonal transportplan må bli en samlet plan for all transport på tvers av forvaltningsnivåer, transportselskaper og andre aktører, ikke bare en plan for statens investeringer innenfor samferdsel. Et helhetlig transportsystem vil bli enda viktigere de neste årene på grunn av utfordringer knyttet til klima, miljø, samfunnssikkerhet og beredskap, sa en engasjert Jacobsen, og fortsatte:

– Riksveier og fylkesveier må sees i sammenheng. Det må bygges sammenhengende sykkelveinett i byområder med omland, uavhengig av hvem som eier veien. Statlig og fylkeskommunal kollektivtransport må samordnes bedre. Mer sømløse kollektivreiser og bedre kapasitetsutnyttelse av materiell og infrastruktur vil bidra til et mer effektivt og konkurransedyktig kollektivsystem, sa Jacobsen.

Hun understreket også at FNs bærekraftmål må legges til grunn for planlegging og gjennomføring av samferdselsprosjekter.

– Det må legges til rette for miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig mobilitet gjennom en vesentlig forsterkning av dagens virkemidler og/eller nye, kraftige virkemidler. Her inngår skjerpede nullvekstmål, hurtigere innfasing av elektriske kjøretøyer (personbiler og lastebiler), samt økt bruk av biodrivstoff på tvers av alle sektorer og biogass i lastebiler, sa Aps fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

– Hva med en transport-hub for tungtrafikken

Vegard Einan, regiondirektør, NHO Viken Oslo. Foto: Per Dagfinn Wolden

Vegard Einan, regiondirektør, NHO Viken Oslo fremhevet følgende:

– Det er snakk om 100 milliarder kroner i utslippskutt. Dette beløpet skal settes opp mot den ene og den andre målsettingen. Både mennesker og gods skal komme fram i tide, understreket NHOs relativt ferske regiondirektør.

Han har imidlertid for lengst innsett at NHOs medlemsbedrifter i regionen står overfor store utfordringer.

Ifølge Einan blir samspillet mellom næringsliv og politiske myndigheter avgjørende fremover, med tanke på økte kostnader og krevende tider for mange bedrifter og ansatte.

– Vi klarer ikke å planlegge oss bort fra at mye av tungtransporten står i kø inn til Oslo. Her må det bare bygges mer, og med et forutsigbart transportsystem, understreket Vegard Einan.

Og så poengterte han følgende: – Det må legges til rette for gods-næringseiendommer. En transport-hub kan være en løsning, sa NHOs regiondirektør.

– Stor entusiasme

Skift-sjef Bjørn Kjærand Haugland. Foto: Per Dagfinn Wolden

Bjørn Kjærand Haugland, adm. direktør i Skift Norge, fremhevet at det er stor entusiasme for NTP. – NTP er et veikart og et fantastisk virkemiddel for å bygge konkurransekraft og god infrastruktur, også ut mot Europa, understreket Skift-direktøren.

Kjærand Haugland fremhevet også at NTP er en klima-måler for riktige prioriteringer mot et utslippsfritt samfunn.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d