200 miljø-kroner til klimagass-kutt

av

Klimasats deler ut nærmere 200 millioner kroner til 164-prosjekter for å kutte utslipp av klimagasser.

(Bilde: Potensialet for klimakutt fra bygge- og anleggsplasser er betydelig, Trondheim kommune satser stort og får Klimasats-støtte til flere prosjekter. Her fem ansatte i kommunens klima- og miljøenhet: Tom Jensen (fra venstre), Tanja Brenne, Jens Tønnesen, Mie Abelgaard og Erlend Barlaup. Foto: Courtney Killion, Trondheim kommune.)

– Kommuner og fylkeskommuner har stor påvirkning på både arealbruk og utslipp. De legger ned en stor innsats for å få ned utslippene av klimagasser. Sammen skal vi nå klimamålene våre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Mindre utslipp med Klimasats

Miljødirektoratet forventer at årets Klimasats-tildelinger gir tellbar klimagassreduksjon på minst 100.000 tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer utslipp fra 50.000 bensinbiler i ett år.

I tillegg gir midlene reduserte utslipp som følge av klimavennlig arealplanlegging, mer sirkulær økonomi, forprosjekter, bedre klimaledelse, med mer. Klimasats-prosjektene resulterer også i stor omstillingseffekt og ny klimakunnskap til kommunene.

Estimatet på forventede utslippskuttet bygger på erfaringer fra tidligere Klimasats-prosjekter. Det omfatter tiltak hvor klimaeffekten lett kan telles, som elektrifisering av maskiner i bygg- og anleggsprosjekter, gå fra gass og diesel til fornybare energikilder og reduksjon av matsvinn i kommunene.

Effekter av tidligere Klimasats-tildelinger er oppsummert i en effektevaluering fra juni i år: Klimasats gir utslippskutt og grønn omstilling

Kutter utslipp fra vann- og avløp

I år kutter mange kommuner utslipp fra gravearbeidene når de fornyer vann- og avløpsledninger. Klimasats deler ut 48 millioner kroner til 18 utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Tradisjonelt er det mye gravearbeid i grøfter med store anleggsmaskiner. Kommunene får penger til mer skånsomme metoder, som gravefrie løsninger med mindre maskinbruk og utslippsfrie maskiner.

God arealplanlegging gir mindre klimagasser

Det er mange måter kommunene kan ta hensyn til klimagassutslipp i arealplanleggingen. For eksempel ikke å bygge ned karbonrike arealer, planlegge for effektiv arealbruk og tilstrekkelig energi og legge til rette for klimavennlige transportmåter.

Kommunene får 11,3 millioner kroner til 28 prosjekter for å styrke klimahensynet i arealplanlegging på land og i sjø.

Klimasats skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser i kommuner og fylkeskommuner. Kriteriene for å få støtte er at tiltakene gir utslippskutt eller mer langsiktig omstilling som bidrar til å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn. Mange prosjekter bidrar til begge deler.

Økt Klimasats-pott i revidert budsjett

Miljødirektoratet fikk i år 279 Klimasats-søknader fra kommuner og fylker for til sammen 356 millioner kroner innen søknadsfristen 1. mars.

Opprinnelig var det satt av 100 millioner kroner i statsbudsjettet til Klimasats. I revidert nasjonalbudsjett ble det satt av ytterligere 100 millioner kroner.

– Kommunene er avgjørende for at vi skal nå nasjonale klimamål og internasjonale forpliktelser fram mot 2030. Klimasats-støtten gjør at kommuner og fylkeskommuner endrer praksis og tar nye løsninger i bruk. Mer penger gjør at vi støtter enda flere og øker en del av støttesummene. Det gir enda mer klimakutt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: