Kronikk

av

Norske Havner med høringssvar: Havnepolitikk i støpeskjeen

Norske Havner leverte nylig høringssvar om to svært viktige saker: hvordan gjøre cruiseturisme bærekraftig og transportvirksomhetenes svar på deres NTP-oppdrag. Og flere havnerelevante høringer er i emning.

(Bilde: Cruiseskip ligger til kai i Stavanger Havn. Foto: Tony Kristoffersen).

Av Kjell-Olav Gammelsæter, direktør Norske Havner

Mange utvalg, kommisjoner og etater har den siste tiden kommet med sine rapporter. Flere av disse er nå sendt på høring til ulike interesseorganisasjoner og andre virksomheter, blant annet Norske Havner.

Når et utvalg, en kommisjon eller en etat har levert en rapport til regjeringen, er det vanlig at regjeringen sender den ut på høring. Da har de som har interesse i saken mulighet til å komme med sine synspunkter på innholdet i rapporten.

Det gir regjeringen et omfattende materiale som de bruker når de skal gjøre sine vurderinger, gjøre selvstendige beslutninger eller sende det til Stortinget for behandling.

Den siste tiden har det kommet en rekke rapporter og Norske Havner har nylig sendt svar på to av de høringene som er sendt ut av regjeringen.

Reiselivet skal bli bærekraftig

Det ene høringssvaret vi har sendt er på «NOU 2023:10 – Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid». Dette utvalget har sett på hvordan en kan utvikle reiselivsnæringen på en mer bærekraftig måte i årene fremover.

Trenden er at stadig flere reiser som turister i Norge. Det gir en del muligheter, eksempelvis til å utvikle nye arbeidsplasser, men det gir gjerne også noen utfordringer, eksempelvis med forurensning.

Utvalget har fått i oppdrag å se på hvordan vi kan utvikle turistnæringen i Norge. Målet er at den blir bærekraftig, at den gir gode opplevelser for turistene og at den fremmer næringsutvikling for kysten uten at det går på bekostning av naturverdiene vi har i landet.

Hovedinntrykket til Norske Havner er at det er en god og gjennomarbeidet utredning. Mange medlemmer i Norske Havner er opptatt av utviklingen i cruisenæringen. Også her opplever vi at utvalget har en balansert tilnærming til ulike problemstillinger.

Les Norske Havners høringssvar til NOU 2023:10: ec9146a10ed0da45c4c654d06fa0676d8fc74458.pdf (sanity.io)

Nå legges grunnlaget for neste NTP

Den andre høringen vi har sendt høringsvar på er transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag fra regjeringen. Våren 2024 skal Stortinget vedta en ny nasjonal transportplan for perioden 2025-2036.

Som grunnlag for regjeringen og stortingets vedtak har transportetaten svart ut en rekke oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Dette er et faglig arbeid på over 2000 sider som kan være krevende å komme gjennom. Noe av Norske havner sin tilbakemelding er at dette arbeidet må tilgjengeliggjøres på en helt annen måte.

Når en skal utarbeide grunnlaget for de viktigste transportpolitiske prioriteringene, så er det viktig at det også er transparent og tilgjengelig slik at flest mulig kan delta i diskusjonene rundt planen.

Fagfolk må samordnes bedre

Vi har også merket oss kritikken fra Miljødirektoratet, som mener at det kan stilles spørsmål ved måten det faglige grunnlaget for NTP blir til på.

Dette går både på organiseringen av arbeidet mellom de ulike fagetatene, og det går på innretningen av analysene som de mener ikke er i tråd med prinsippene fra FNs klimapanel.

Dette er noe Norske Havner kjenner seg igjen i. Planen skal iverksettes når det kun er fem år igjen til Norge skal innfri klimamålene for 2030. Da kan en ikke bare planlegge som før. Da må det tas nye grep.

Med såpass kort tidsfrist, er det en fare for at det må tas drastiske grep som går ut over både befolkningen og næringslivet, grep som kunne vært unngått om en hadde tilnærmet seg transportpolitikken på en mer dynamisk og kreativ måte.

Mer bærekraftig transport til sjøs

I høringssvaret understreker vi at en bærekraftig transportsektor innebærer å utvikle gode sjøbaserte transportløsninger for næringslivet. Vi skal jo leve og bo i dette landet.

Også næringslivet vil ha mest mulig bærekraftige transportløsninger. Her skjer det blant mye spennende på teknologisiden som kan være med å utløse nye sjøbaserte transporttilbud.

Et annet tema vi tar opp er samfunnssikkerhet og beredskap. En rekke havner har en sentral rolle både for sivil og militær beredskap. Derfor må en ny NTP også se hen til både forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonens forslag.

Mange høringer til høsten

Det er som nevnt en rekke høringer på gang som er relevante for havnene. Og vi hører gjerne fra dere dersom dere har innspill til ting vi skal ta opp.

Litt avhengig av de ulike høringene så vil vi også involvere medlemmene på ulikt vis.

Her er en oversikt over noen sentrale høringer fremover som ikke er avsluttet:

• Forsvarskommisjonen – Høring om kommisjonens rapport (NOU 2023:14) (frist 17.08.23): Forsvarskommisjonen har levert sin rapport – regjeringen.no

• Totalberedskapskommisjonen – Høring om kommisjonens innstilling (NOU 2023:17) (frist 16.10.23): Totalberedskapskommisjonen – regjeringen.no

• Havneberedskapsforskriften (frist 01.10.23): Høring: Utkast til forskrift om havners beredskap og støtte til Forsvaret ved kriser og i krig (havneberedskapsforskriften) | Kystverket – tar ansvar for sjøveien

• Nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026 (frist 03.10.23): Nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026 – Sjøfartsdirektoratet

• Klimapartnerskapsavtale (Klar til jul). Avtale mellom maritim næring og regjeringen om klimatiltak.

• Obligatorisk småbåtregister: Sjøfartsdirektoratet anbefaler obligatorisk småbåtregister – regjeringen.no. Her er en første rapport levert. Forslag til innretning kommer i september.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: