Tema: Fremtidens match av gods og transport

av

– Returtransporten kan være utfordrende for mindre aktører

– Et slikt nav må ha tydelig mål om reduksjon av CO2-utslipp, og navet må ha en langsiktig og lønnsom forretningsmodell. Returlogistikk er en integrert del av våre logistikkløsninger.

Det svarer PostNord-sjef Robin Olsen når Logistikknyhetene.no spør hva han synes om et fremtidig nav for å koordinere last og ledig kapasitet i transport- og logistikkmarkedet på en ny og bærekraftig måte.

– Vi jobber systematisk med å skaffe returlast da retningsbalansen i Norge er en utfordring for hele bransjen. Retur er en del total-logistikken. Men ser at det kanskje kan være en utfordring for mindre transportører, fremhever Olsen.

Logistikknyhetene.no setter fokus på næringens behov for koordinering av lasten, en fremtidens match av gods og transport.

En av tre godstransportører kjører tomme til enhver tid. Valg av miljøvennlig transport og færre tomme biler vil gi betydelig miljøgevinst.

Noen heller imidlertid kaldt vann i blodet på tomkjørings-debattantene og de som jobber for femtidens match av gods og transport i Norge.

– Det er vel riktig å si at en av tre kjøretøykilometer kjører tomt. Jeg er likevel uenig i premisset fordi da må vi se på gods- og transport-sammensetningen i Norge. Hadde det ikke vært for fisken, ville retningsubalansen fra Nord-Norge vært svært dramatisk.

Det svarer blant annet Nor-logs styreleder, Erling Sæther, på vårt spørsmål om en fremtidens match av gods og transport.

PostNord-sjefens betraktninger

Logistikknyhetene.no har også fremlagt de samme spørsmålene for adm. direktør Robin Olsen i PostNord.

– Hva synes du om et nav som koordinerer last og ledig kapasitet i transport- og logistikkmarkedet på en ny og bærekraftig måte?

– PostNord er positiv til alle tiltak som fremmer gode bærekraftige løsninger for kundene og bransjen. Et slikt nav må ha tydelig mål om reduksjon av CO2-utslipp, og navet må ha en langsiktig og lønnsom forretningsmodell. Som en av de store samlasterne er PostNord et slikt nav for våre kunder. Vi henter inn fra kunder og samlaster på våre terminaler, og får dermed effektiv distribusjon, sier PostNord-sjefen.

– Hva vil du bidra med, og hva bør gjøres, for å etablere nye og fremtidige løsninger på dette området?

– Vi har vært med i et prosjekt som ser på etablering av en hub’er ved inngangen til lukkede bo- og næringsområder, samt ved innfart til en storby. Vi er gjerne med og bidrar i innovative prosjekter, da vi innser at både vi og bransjen må tenke nytt. Dette er mye læring i slike prosjekt, og det er viktig for å finne nye løsninger. 

– Hvilke fordeler ser du ved bruk av slike løsninger?

– Fordelen kan være færre biler i sisteledd-distribusjonen dersom det brukes lav- og nullutslippsbiler. Vi er også positive til å levere til slike nav, om navet er mottaker. Vi ser samtidig at et slikt nav vil medføre omlast av godset, noe som driver kostnader og er utfordrende i forhold til ansvarsoverganger. Det handler både om gjenbruk av EDI, skanning av kontrollpunkt og sporing, forsikring og ikke minst kundehenvendelser, sier Olsen.

– Vil et slikt verktøy bidra til å skape en bedre match mellom oppdragsgiver og godstransportør?

– Et verktøy som holder orden på ovennevnte utfordringer vil være til hjelp. Men godset skal fortsatt håndteres fysisk og distribueres, og hvem skal for eksempel bestemme prioritet i høysesong dersom det blir kapasitetsutfordringer?

– En av tre godstransportører kjører tomme til enhver tid. Valg av miljøvennlig transport og færre tomme biler vil gi betydelig miljøgevinst. Er du enig?

– Det er jeg enig i. Det er derfor PostNord har så høyt fokus på bærerkraft og et tydelig mål om å være fossilfrie innen 2030. For oss handler det om å bytte ut hele bilparken til lav- elle nullutslippsbiler, noe vi er i gang med. Samtidig jobber vi med nye verktøy og modeller for ruteoptimalisering, noe som vil medføre færre biler på veien.

– Tomkjøring står for en betydelig del av transportnæringens klimautslipp. Hvis disse utfordringene skal løses er det behov for å finne innovative og effektive løsninger for bærekraftig godstransport. Hvordan gjør vi det?

– Mye er nevnt allerede. For vår del handler det å ta ansvar og gjøre det vi kan. Utbytting av bilpark, ruteoptimalisering, samt fokus på fyllingsgrad og mer bruk av tog. Om det etableres gode og lønnsomme løsninger for levering av gods til nav, så gjør vi selvsagt det også.

– Always Cargo er et selskap som vil bidra til verdiskaping hos transportører, speditører og godseiere. Selskapet vil tilføre transport- og logistikkbransjen en ny og innovativ løsning og bedre vekstvilkår. Rett og slett et digitalt nav for økt inntjening og mindre administrasjon. Det igjen bidrar til at samfunnet får en miljøgevinst gjennom mindre tomkjøring og prioritering av grønn transport. Hva mener du om et slikt initiativ?

– Jeg er alltid åpen for nye løsninger og PostNord deltar gjerne i uttesting av nye løsninger vi finner spennende, og som er med i flere forskningsprosjekter. Samtidig må slike løsninger være tilpasset oss som samlaster. Vi har gode IT-løsninger for håndtering av logistikk, samt at vi har integrerte løsninger mot kundene våre og ulike andre aktører. Informasjonslogistikken er like viktig som den fysiske godsflyten, svarer PostNord-sjefen.

– Det hevdes at tradisjonelle nettverk bygger på tillit mellom aktørene. Avtaleinngåelse med en ny part som ikke kan kvalitetssikres raskt øker risiko for problemer. Noen velger likevel transport til underpris med risiko for medvirkeransvar og store bøter. Er du enig, og evt. hva må gjøres?

– Det er jeg enig i, og den skisserte plattformen vil sikre tilgang til kvalitetssikrede transportører. Det er et arbeid vi tar på høyeste alvor selv. Vi har omfattende rutiner for prekvalifisering av nye transportører samt oppfølging av transportører vi allerede har inngått avtale med.

– Begrenset tilgang til kvalitetssikrede aktører gjennom tradisjonelle kanaler fører til at færre får tilgang til returlast. Er du enig?

– Jeg ser på retur som en del total-logistikken, men ser at det kanskje kan være en utfordring for mindre transportører.

– Hvilken løsning bruker PostNord i dag?

– Returlogistikk er en integrert del av våre logistikkløsninger, og det jobbes systematisk med å skaffe returlast da retningsbalansen i Norge er en utfordring for hele bransjen, avslutter PostNords adm. direktør, Robin Olsen.

Ambisiøse bærekraftmål

PostNords May-Kristin Solberg Willoch

PostNords ekspert innen dette fagområdet og Produktsjef E-handel, May-Kristin Solberg Willoch, forteller til Logistikknyhetene.no om ambisiøse bærekraftmål i transport- og logistikkselskapet.

– Vi skal være fossilfrie innen 2030, men vi erkjenner at vi ikke klarer dette på egenhånd.

– Det må du forklare nærmere?

– Vi er avhengig av at bransjen i fellesskap kommer opp med gode løsninger, samt at vi må ha  forutsigbare og langsiktige rammebetingelser, sier Willoch.

Tilbakeslag

– Det at Enova først kuttet støtte til utbygging av biogassfyllstasjoner og nå biogassbiler er et tilbakeslag, slik vi ser det, fremhever hun og fortsetter:

– For tyngre kjøretøy er det biogass som er løsningen frem til vi har tynge elektriske kjøretøy, og som er konkurransedyktig på pris og med tilstrekkelig rekkevidde, sier PostNords May-Kristin Solberg Willoch til Logistikknyhetene.no.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: