Heller kaldt vann i blodet på tomkjørings-debattantene

av

Erling Sæther kaster en brannfakkel inn i debatten om tomkjøring og fremtidens match av gods og transport i Norge.

En av tre godstransportører kjører tomme til enhver tid. Valg av miljøvennlig transport og færre tomme biler vil gi betydelig miljøgevinst.

– Er du enig? Spør Logistikknyhetene.no

– Det er vel riktig å si at en av tre kjøretøykilometer kjører tomt. Jeg er likevel uenig i premisset fordi da må vi se på gods- og transport-sammensetningen i Norge, svarer Sæther og sier følgende:

– Hadde det ikke vært for fisken, ville retningsubalansen fra Nord-Norge vært svært dramatisk.

Men i dette intervjuet med Logistikknyhetene.no tilfører han også kunnskap til debatten.

Styrelederen i Nor-log svarer følgende på vårt spørsmål om hva han synes om et nav som koordinerer last og ledig kapasitet i transport- og logistikkmarkedet på en ny og bærekraftig måte:

– Det finnes mange nav allerede. Spedisjonsbedrifter er slike nav. Hele deres oppgave er å oppnå last begge veier, samt å samle mange kunders gods i samme enhet, dvs. det vi kaller kollektiv godstransport. Dessuten finnes mange børser hvor en sjåfør eller bileier kan søke om last når han har levert på fremføringsturen. Dette gjelder for godstyper som egner seg godt for samlasting både på fremføringsturen og returen.

Sæther understreker også at Nor-log bruker egne kvalitetssikringssystemer, bruker mest mulig egne ansatte sjåfører, men ikke på alt.

– For det er umulig. Foruten å bruke Fair Transprt bruker vi også profesjonelle befraktere som fyller bilene begge veier og vi følger norsk lov, sier Sæther.

I dette intervjuet med Logistikknyhetene.no benytter en av de fremste spydspissene for transport- og logistikknæringen, om ikke den fremste, sjansen til å tilføre kunnskap til debatten om tomkjøring i Norge.

Fremtidens match av gods og transport

Logistikknyhetene.no holder fokus på næringens fremtid. Vi vet at samfunnet får en betydelig miljøgevinst gjennom mindre tomkjøring og prioritering av grønn transport.

Men transport- og logistikkbransjen trenger verktøy som kan bedre utnyttelsen av egen kapasitet og ressurser, og som igjen gir miljøgevinst gjennom mindre utslipp av CO2.

I dette fremtidsbildet oppnås vesentlige fordeler både for kjøper og selger av transporttjenester.

Men så er det slik at næringen trenger koordinering av lasten, en fremtidens match av gods og transport.

Logistikknyhetene.no har stilt noen spørsmål til sentrale aktører i bransjen, både vareeiere og transportbedrifter, om temaet.

Og først ut er Erling Sæther

Han har allerede sagt hva han mener om et nav som koordinerer last og ledig kapasitet i transport- og logistikkmarkedet på en ny og bærekraftig måte.

– Hva vil du bidra med, og hva bør gjøres, for å etablere nye og fremtidige løsninger på dette området?

– Det beste bidraget er at transportkjøpere bruker kollektiv godstransport i størst mulig grad. En undersøkelse jeg gjorde for Oslo kommune for noen år siden, viste at egentransportandelen var 30% av totalt 40.000 tonn levert til kommunale virksomheter. Egentransport er det motsatte av kollektivtransport. Ofte har de flere kunders gods på sin rute av leveringer, men de har ingen returlast.

– Hvilke fordeler ser du ved bruk av slike løsninger?

– Undersøkelsen kalte vi Hele lasten, halve utslippet, som sier noe av fordelen ved kollektiv godstransport.

– Vil et slikt verktøy bidra til å skape en bedre match mellom oppdragsgiver og godstransportør?

– Som nevnt finnes verktøyet allerede i tillegg til mange børser som kan utgjøre slike nav, sier Sæther.

– En av tre godstransportører kjører tomme til enhver tid. Valg av miljøvennlig transport og færre tomme biler vil gi betydelig miljøgevinst. Er du enig?

– Det er vel riktig å si at en av tre kjøretøykilometer kjører tomt. Jeg er likevel uenig i premisset fordi da må vi se på gods- og transport-sammensetningen i Norge.

Illustrasjonen er 4 år gammel, men godssammensetningen er omlag den samme i dag. Som du ser utgjør det aller meste av godstransporten i Norge det vi kaller for bulktransport. Det er grus, malm, sand, stein, snø, kalk kalk, sement, kull, koks, tømmer og flis. Nærings- og nytelsesmidler, fisk og drikkevarer samt stykkgods som kan defineres som varer til husholdninger og forbruk samt industrivarer som ikke er bulk utgjør mindretallet av tonnasjen. Bulkvarer egner seg oftest ikke til returtransport. Se på bulkbilene langs vegene, eller tankbilene for både flytende og tørre varer. Det er enveiskjøring uten mulighet for returlass. Alt dette inngår i regnestykket når SSB sier at en av tre kjøretøykilometer er tomkjøring.

Jeg ville heller fokusert på hvor høy utnyttelsen er på de transportene som kan samlastes og egner seg for returtransport. Den er veldig høy fordi ingen transportselskap som kan samlaste eller få returlass unnlater å fylle bilen. Om ikke blir turen ulønnsom. Det er det speditører og befrakterne gjør. Det er jobben deres, understreker Sæther.

Han mener at det likevel er utfordrende fordi i Norge er det stor retningsubalanse av vareførsel.

– I mange transportkorridorer er den kanskje 70/30, som betyr at bilene går fulle på fremføringen mens på returen er tilgang på gods mye mindre. Oslo-Bergen er et slik eksempel. Stavanger og Rogaland er litt lettere pga. alle landbruksprodukter på retur til Østlandet. Hadde det ikke vært for fisken, ville retningsubalansen fra Nord-Norge vært svært dramatisk.

Nor-logs styreleder fremhever også at retningsubalansen for eksport og import også er stor fordi vi importerer mer enn vi eksporterer av varetyper som kan lastes på bil eller i containere.

– Derfor blir det tomkjøringsandeler på mange strekninger på tross av befrakternes stadige jobb med å fylle enhetene, rett og slett på grunn av Norges næringsgrunnlag og beliggenhet i utkanten av det sentrale Europa, sier Sæther.

– Always Cargo er et selskap som vil bidra til verdiskaping hos transportører, speditører og godseiere. Selskapet vil tilføre transport- og logistikkbransjen en ny og innovativ løsning, samt bedre vekstvilkår. Rett og slett et digitalt nav for økt inntjening og mindre administrasjon. Det igjen bidrar til at samfunnet får en miljøgevinst gjennom mindre tomkjøring og prioritering av grønn transport.

Hva mener du om et slikt initiativ?

– Alle monner drar, men, uten at jeg kjenner bedriften eller initiativet, antar jeg det er en digital børs eller fraktmeglerinitiativ. I så fall er det en av mange. Jeg vil anbefale at de retter seg mot sjøfrakten. Her er det fortsatt mange sandskuter som går tomme i stedet for å ta tremasse eller tømmer på returen. Slike løsninger utvikles blant annet i GSP, og hvor Flowchange er konsulent, et selskap hvor Sæther selv er partner.

– Det hevdes at tradisjonelle nettverk bygger på tillit mellom aktørene. Avtaleinngåelse med en ny part som ikke kan kvalitetssikres raskt øker risiko for problemer. Noen velger likevel transport til underpris med risiko for medvirkeransvar og store bøter. Kommentar?

– Her er det mange problemstillinger: tillit, kvalitetssikring, underpris, medvirkeransvar og bøter. Jeg begrenser meg til å slå fast at all godstransport har påseplikt og medvirkeransvar i verdikjeden etter norsk lov og EØS-avtalen. Å bryte slik kontrollansvar kan medføre straff.

– Begrenset tilgang til kvalitetssikrede aktører gjennom tradisjonelle kanaler fører til at færre får tilgang til returlast. Er du enig?

– Jeg forstår det slik at Always Cargo også er et kvalitetssikringsinstrument. Slike finnes også, blant annet NLFs Fair Transport.

– Hvilken løsning bruker Nor-log i dag?

– Vi bruker egne kvalitetssikringssystemer, mest mulig egne ansatte sjåfører, men ikke på alt. Det er umulig. Vi bruker også Fair Transport og profesjonelle befraktere som fyller bilene begge veier, og vi følger norsk lov, avslutter Erling Sæther praten med Logistikknyhetene.no.

Fakta: Erling Sæther

Styrelederen i Nor-log leverer som partner og konsulent i Flowchange løsninger for bedrifter og offentlige etater innenfor bedriftsstrategier, intermodale løsninger, miljøløsninger og organisasjonsutvikling.
Sæther holder ofte foredrag om samferdselssaker og miljøspørsmål. Han er gründer av ekspressbusselskapet NOR-WAY Bussekspress, Flybussekspressen og har initiert dannelsen av Norsk Reiseinformasjon før han gikk inn i ledelsen i Linjegods AS og deretter Schenker AS.
Han var næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport i flere år, og han har hatt og har styreverv i næringsorganisasjoner og i transportselskaper.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: