Redaktørens innspill: Vareeierens viktige ståsted

av

Er det noen som husker Transportbrukernes Fellesorganisasjon? Ikke. Da vil Logistikknyhetene.no gå litt tilbake i tid og fortelle litt om hva som egentlig var spiren til det som har blitt transport- og logistikknæringens viktigste møtested hver høst.

Vi nærmer oss en gigantisk konferanse og hele 30.000 kvadratmeter med utstilling. En samlet verdikjede innen transport- og logistikksektoren møtes i september til årets største og viktigste møteplass for bransjen, Transport & logistikk 2023.

Spiren

Transportbrukernes Fellesorgan (TF) ble stiftet 1. juli 1959 av Norges Industriforbund, Befraktningsutvalget, Landbrukets Sentralforbund, Norges Treforedlingsråd, Morges Kooperative Landsforening, Norges Handelsstands Forbund, Norske Håndverks- og Industribedrifters Forbund og Skogbruksforeningen.

Den første Transportbrukerkonferansen ble arrangert i Sandefjord i midten av oktober 1961.

Ifølge årsberetningen var det over 100 deltagere, og at samferdselsminister Trygve Bratteli åpnet konferansen. Det bekrefter vel bare at det er lange tradisjoner for politisk interesse og deltagelse på konferansen.

Fokus var praktiske spørsmål av betydning for norsk næringsliv, og transportens betydning for næringslivet.

TF som organisasjon var interessert i å utrede vareeiernes og transportbrukernes behov med å kartlegge hvilke krav som skulle fremmes overfor myndighetene.

Det har vært stor bredde i virksomheten fra starten, og at det på mange måter er de samme spørsmålene som opptar transportbrukerne i dag som for over 60 år siden.

Og vi kan bare erkjenne hvor viktig god logistikk er for norsk næringsliv også i dag, og som blant annet henger nøye sammen med god infrastruktur.

TF hadde et stort engasjement i utarbeidelse standardiserte fraktbrev, såkalte konnossementer og Nordiske Speditørbestemmelser (NSAB).

Dette arbeidet bidro til samarbeid mellom vareeier og speditør, og for å få på plass et omforent regelverk med samme status som et lovverk.

– Politikerne må få fakta

En kan også lese seg til at TFs oppgave var å gi transporten rammebetingelser, noe som skulle gagne vareeierne som transportbrukere og for at næringslivet skulle kunne utvikle seg.

Organisasjonen har hele tiden arbeidet for at flest mulig politikere, enten på Stortinget eller i Regjering, ser sammenhengene i transport og logistikk, og at de forstår hvor viktig dette er for hele næringslivet.

Ifølge Jo Eirik Frøise, primus motor i både TFs arbeid og i dagens Transport & Logistikk-arrangementer, gjelder det å levere fakta til politikerne slik at beslutninger fattes med bakgrunn i fagkunnskap.

TF jobbet også med enkeltsaker, som blant annet gjennomslag for 25,25 meters vogntoglengde.

Her sto organisasjonen på helt fra 1994, og leverte fakta til politikerne for å vise hvilken betydning en slik endring ville ha for næringslivet og transportnæringen. Saken ble endelig kronet med hell i 2006, da samferdselsminister Liv Signe Navarsete kunngjorde prøveordningen på Transportbrukerkonferansen samme år.

En annen enkeltsak TF vant frem var økning i aksellast på enkelte jernbanestrekninger fra 22 til 25 tonn. Det har stor betydning for tømmerindustrien som kan spare betydelige beløp i årlige transportkostnader.

TF jobbet også meget aktivt for skikkelige løft i NTP, og understreket at det ikke bare ble med fagre løfter på konferanser og i planene, men også skikkelig økonomisk oppfølging.

Utbygging av landets infrastruktur var også fokusområde for TF. Kronemidlene måtte omsettes til best mulige prosjekter, og som gir mest mulig tilbake til samfunnet. Det betyr bl.a. at man fjerner flest mulig flaskehalser, men også at drift og vedlikehold får et løft.

Det kreves gode veiforbindelser til industri i distriktene. Rundt de store byene skaper køer og kork unødig lang framføringstid for varer og personer. Det koster penger i tillegg til utslipp av klimagasser som vi må bli stadig mer bevisste på.

Jo Eirik Frøise i Norsk Industri er prosjektleder for konferansen Transport & Logistikk

TF-leder Frøise så etter hvert at det ikke var grunnlag for videre vekst i organisasjonen.

Tid blir mangelvare i en slank organisasjon, og at man må prioritere hvilke saker som det skal arbeides med.

– Trykket må legges på rett sted til rett tid. TF må følge med i utviklingen på en rekke områder, ikke minst når det gjelder klimaspørsmål og -politikk i årene som kommer. Helst bør man ligge i forkant av utviklingen, slik at man kan komme med gode premisser og påvirke utviklingen i best mulig retning, uttalte Frøise på et tidspunkt.

– I arbeid vis-à-vis politikere og embetsverk må vi være løsningsorientert, ikke negative og kritiske. Jeg er overbevist om at det er den rette måten å gå fram på for å oppnå de beste resultatene, ifølge Frøise.

Jo Eirik Frøise overtok som konstituert direktør i Transportbrukernes Fellesorganisasjon i 2006, og han fikk en pangstart som ny TF-leder etter en svært vellykket Transportbrukerkonferanse samme år.

Frøise har vært politisk rådgiver for TF siden oktober 2004, og han satt da også som representant for NHO i UNICE Transport Working Group i tillegg til å representere Norge i European Shippers Council i Brüssel.

Av tidligere arbeidserfaring kan nevnes: Politiet, Juristforeningen, Forsvarets Overkommando og som selvstendig næringsdrivende.

Foruten lengre utenlandsopphold i både Tyrkia og Kenya, hadde den nye TF-lederen deltatt som delegat for ulike organisasjoner til Russland, Aserbajdsjan og Irak.

Frøise var svært tilfreds med Transportbrukerkonferanse på Gardermoen i oktober 2006. Konferansen, som var et samarbeidsprosjekt med Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) og Norsk Havneforening, samlet over 500 deltagere og 25 fornøyde utstillere, noe som var rekord i TFs 47-årige historie.

Oppvåkningen

I 2008 så konferansen ”Transport og Logistikk” dagens lys.

Konferansen hadde også et samarbeid med European Shipper Forum. Dette var nok et resultat av at Frøise har en tankegang som strekker seg utover landets grenser. Hans medlemskap i to europeiske fora og det internasjonale arbeid han må føre gjennom jobben i TF, har uten tvil vært med på å åpne portene for en bredere seanse på Gardermoen i oktober.

Shipper Forum samlet medlemmer fra transportkjøperne i EU, og hvor 13 land var representert.

Transport og Logistikk 2008 var den 49. i rekken, og ble arrangert på Clarion Hotell ved Gardermoen for tredje gang.

Da Frøise kom til TF som politisk rådgiver i 2004 brukte han mye tid på å finne et nytt egnet sted for å bringe Transportbrukerkonferansen inn i en ny tid.

Levende opptatt av bransjen

Olav Grimsbo Foto: Per Dagfinn Wolden

Olav Grimsbo må nevnes i denne sammenheng, en mann som har vært levende opptatt av samferdselspolitikk og næringslivets transportvilkår i hele yrkeslivet.

Først 14 år ved Transportøkonomisk Institutt. Inn i TF (Transportbrukernes Fellesorganisasjon) kom han i 1985.

Han var utredningssjef, før han i 1993 overtok direktørposten fra mannen som av mange trekkes frem som den viktigste skikkelse gjennom TF-historien, Egil Killi (adm. direktør i TF 1970-1992).

Grimsbo var direktør i nesten ti år før han overlot stafettpinnen til Jan-Terje Mentzoni (nå i NLF) i 2002.

Deretter fulgte Grimsbo utviklingen av EUs transportpolitikk på nært hold som samferdselsråd ved Utenriksdepartementets EU-delegasjon i Brüssel, og siden høsten 2006 har han jobbet som seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet. Nå jobber han blant annet med NTP som legges frem i nær fremtid.

Fanesaker

Blant fanesakene i Grimsbos tid i TF var kamp for utbygging av infrastruktur, økt konkurranse i transportnæringen og norsk tilpasning av transportpolitikk til internasjonale forhold.

Påtrykk for utbygging av infrastruktur har vært et bærende element i TFs politikk i 50 år.

Ifølge Grimsbo har TF hele tiden også hatt fokus på utvikling av jernbane der denne transportformen har sine fortrinn, for eksempel i godstransporten mellom de store byene i Norge.

Grimsbo legger ikke skjul på at det var mye motbakke på dette feltet i hans tid i TF.

Men han følte for så vidt at TF nådde frem i Stortinget og departementet med budskapet om viktigheten av å satse på veier, bane og annen infrastruktur, men uten at det syntes tilstrekkelig  i budsjettene.

– Sultefôringen av jernbanen gjennom årene er et talende eksempel, ifølge Grimsbo.

Han registrerer imidlertid i dag erkjennelsen av infrastrukturens betydning og at budsjettene har økt kraftig.

Best igjen – og det mangler ikke på ambisjoner

Konferanse-ansvarlig Jo Eirik Frøise i Norsk Industri legger ikke skjul på at ambisjonene er høye når Transport & Logistikk arrangeres 28. og 29. september. Det bekrefter også NOVA Spektrums Trond Andersen.

– Vi som arrangør lover høstens beste eventyr på Nova Spektrum på Lillestrøm, og at dette skal bli den mest kompakte og beste konferansen og messen vi har gjennomført, sier Frøise.

Konferansen er i år 65 år gammel, og er en av de eldste konferansene som fremdeles årlig gjennomfører sine konferanser. Noe av suksessen er at utstillere og konferansedeltagere kommer tett inn på hverandre ved at konferanselokalene, lunsjen og messen er vevet inn i hverandre.

Den viktigste møteplassen

Både statsråden, statssekretærer og transportkomiteen har allerede varselet sin ankomst, noe som viser at konferansen er en viktig arena for kunnskaps-utvikling og faglig oppdatering.

– Med rulleringen av Nasjonal transportplan som bakteppe, er vi overbevist om at dette blir en arena for mange gode faglige innspill, sier en som vanlig optimistisk konferanse-general Frøise.

Og så fremhever han:

– Kontakter dannes ofte i uformelle sammenkomster, og konferanser som dette er stedet hvor du har mulighet til å pleie gamle og treffe nye. For å skape en mer løssluppen atmosfære på en konferanse med høyaktuelle faglige temaer.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d