– Ingen gjør han rangen stridig

av

– På NRK nå sitter regjeringen og forteller hvor viktig det er med gode veier. Og at de nå FØLGER NØYE med på veivedlikehold og jobber med planer om fremtidig vedlikehold. Det eneste han «glemte» å nevne er at regjeringen gang på gang KUTTER i veibudsjettet og utsetter prosjekt. Eneste de øker er bilavgiftene. Sorry, for meg blir dette tåkeprat, og hvor regjeringen håper at folk skal lytte til festtaler og lukke øynene for hva de gjør. Det blir for dumt….

Dette var Ketil Solvik-Olsens ord på sosiale medier søndag formiddag.

Om dette var valgflesk fra den tidligere Frp-statsråd skal være usagt.

Men det er nok ikke riktig å bare si at nå rører han på seg igjen, for det har han nemlig gjort de dem årene siden han han forlot minister-stolen.

For noen år siden, det var vel i 2014 som redaktør for Logistikk Inside at jeg skrev en sak om at Solvik-Olsen slo et slag for tungtransporten mellom øst og vest på Den nasjonale veikonferansen i Bergen.

Her slo samferdselsministeren fast at tungtransporten må topp-prioriteres med én trase mellom Oslo og Bergen/Haugesund.

– Det gir ingen mening å ha fem hovedveialternativer, understreket Solvik-Olsen. Han viste til Rv7 over Hardangervidda, E16 over Filefjell, Rv52 over Hemsedalsfjellet, E134 over Haukeli og Fv 50 Hol-Aurland.

Samferdselsministeren ville ikke røpe hvilken av dagens alternativer Regjeringen vil satse på.

– Men det er lite hensiktsmessig å kombinere tungtrafikk med turisme, sa Solvik-Olsen. I dag har Rv7 status som nasjonal turistvei.

Samferdselsministeren understreket også betydningen av å se øst-vesttraséen i sammenheng med nord-sørkorridoren, og viste til E39- og E6-satsingen.

Nylig ba Regjeringen Statens vegvesen lage en konseptvalgutredning (KVU), et mulighetsstudium, for Rv7.

– Slike utredninger tar flere år å lage. Men allerede i løpet av året skal Regjeringens hovedutredning for øst-vest forbindelse på vei være klar, med anbefalinger om å prioritere, sa Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren fortale de 230 deltagerne på årets veikonferanse litt om hvilken rolle Regjeringens planlagte veifinansieringsselskap skal få.

– Det vil blant annet få et betydelig ansvar for strekningene fergefri E39 på Vestlandet, E6 og E18. Og at selskapet og Veivesenet kommer til å dele på traseene, formidlet Solvik-Olsen som understreket videre:

– Veiselskapet skal bygge vei der det ikke er vei i dag, mens Veivesenet skal ta seg av delstrekningene der dagens vei skal oppgraderes.

Rv52 over Hemsedalsfjellet er løsningen for øst-vestforbindelsen, ifølge prognosene i den ferske rapporten til Oslo Economics, og som ble presentert på Den nasjonale veikonferansen i Bergen.

Managing Partner Rolf Sverre Asp i analyseselskapet fortalte at det vil koste samfunnet 184 milliarder kroner å frakte gods og folk mellom Oslo og Bergen i perioden 2021-2060.

Solvik-Olsen i jernbanehumør

På Jernbaneforum 2014 lovet en offensiv samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen å forsere arbeidet med å bygge nye godsterminaler rundt Trondheim og Bergen. Han lovet også investeringer i raske tiltak for både gods- og persontrafikk, og han ba Jernbaneverket utrede sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Samferdselsstatsråden opplyste også at han hadde ambisjoner om å opprette et investeringsselskap for jernbane i 2015. Han gjentok at intercityutbygging rundt de store byene står høyest på prioriteringslista sammen med økt satsing på vedlikehold.

Solvik-Olsen poengterte at han vil legge vekt på at de ulike transportformene må fungere godt sammen.

– Folks hverdag må fungere, sa han og signaliserte at han vil åpne for flere småinvesteringer som gjør at det kan innfases flere nye tog i tida framover.

I løpet av fire år ønsker samferdselsministeren å snu utviklingen og overføre godstrafikk fra vei til bane.

– Da må vi først og fremst sørge for at den jernbanen vi har fungerer, erklærte han, og minnet om at han vil forsere arbeidet med å bygge nye godsterminaler rundt Trondheim og Bergen.

– Vi skal ikke privatisere jernbanen, understreket han videre.

– Jernbaneverket vil eksistere i lang tid framover, men oppgavene kan bli endret noe. Til høsten vil vi legge fram en stortingsmelding om organisering av vei- og jernbanesektoren, og vi vil da sørge for å få endringene forankret i Stortinget.

– Vi bruker i dag for mye tid på planlegging, og derfor ønsker vi oss investeringsselskap som tenker litt større og litt sterkere i måten vi bygger ut jernbane på.

Solvik-Olsen var samtidig nøye med å skru ned forventingene:

– Jeg vil ikke klippe mange nye snorer i løpet av denne stortingsperioden. Og når vi ber Jernbaneverket lage en konseptvalgutredning for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, ser vi det som en forlengelse av at jernbanen er ferdig bygd ut til Skien.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger gledet seg over at jernbanen kan vise til sterke trafikktall og tidenes beste punktlighetstall med opptil 94% punktlighet.

– Forventningsgapet øker, påpekte hun og merket seg at samferdselsministeren under sitt foredrag åpnet for mer penger til vedlikehold og flere småinvesteringer som raskt vil gi kapasitet til flere tog og mer gods på jernbanen.

– Vi har i dag for liten mulighet til å gjennomføre små ting som både kommer passasjerer og godset til gode, erkjente jernbanedirektøren, men minnet om at Jernbaneverket har en gedigen jobb å gjøre:

– Vi opererer med et etterslep på 17 milliarder kroner, og da vil jernbanen komme opp på det samme nivået som da den ble bygd.

– Vi ser også store gevinster ved å tenke vei og jernbane sammen, sa Elisabeth Enger, som gjerne ser at det opprettes investeringsselskap for jernbane og at dette skjer samtidig som for veisektoren.

Interessen for jernbane har tilsynelatende aldri vært så stor som nå. Årets jernbanekonferanse samlet flere enn noen gang, 344 deltakere, og flere har stått på venteliste for å få være med på jernbaneforum 2014.

Erling Sæther hyller Solvik-Olsen

Tidligere næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther, fortalte både til Logistikk Inside og andre medier at han rangerer Solvik-Olsen som en av de fem beste samferdselsministrene i historien.

Sæther som tidligere har jobbet både i Schenker, Linjegods, Nor-Way Bussekspress, Norges Rutebileierforbund, NHO LT og Flowchange, har hatt nærkontakt med rundt 30 ulike samferdselsstatsråder siden 70-tallet.

– Dersom han får gjennomført jernbanereformen også, er han nummer én, sa blant annet Sæther.

Sæther trekker frem følgende grunner for sin vurdering:

  • Opprettelsen av et veiselskap.
  • Opprettelsen av et infrastrukturfond.
  • Vedlikeholdsetterslepet på vei og bane tas igjen etter 30 års utarming
  • Mer statlig plan for hovedveiprosjekter for å unngå lokale forsinkelser.
  • Planer om ny godsstrategi for jernbanen.
  • Sterk kollektivsatsing i de mest befolkningsrike byene.
  • Satsing på kontroller av sikkerhet og etterlevelse av regler for vogntog på norske veier.

Ut fra dette må vel Ketil Solvik-Olsen få betegnelsen samferdselspolitikkens «wonderboy». Og som Erling Sæther konkluderer med:

– Ingen gjør han rangen stridig.

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er ansatt som daglig leder i Seabrokers.

Mitt bransjeliv med samferdselsministrene

Som redaktør i Logistikknyhetene.no har jeg valgt å ta et historisk tilbakeblikk på et knippe samferdselsministre i perioden 2001-2023. Denne tidsepoken er også i samsvar med mitt bransjeliv med samferdselsstatsråder, så langt.
Jeg håper denne serien gir et lite historisk innblikk på norsk samferdselspolitikk gjennom to ti-år.
Først ute var Torild Skogsholm.

Jon-Ivar Nygård (Ap): 14.10.21 –
Knut Arild Hareide (KrF): 24.01.20 – 14.10.21
Jon Georg Dale (FrP): 31.08.18 – 24.01.20
Ketil Solvik-Olsen (FrP): 16.10.13 – 31.08.18
Marit Arnstad (Sp): 18.06.12 – 16.10.13
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): 20.10.09 – 18.06.12
Liv Signe Navarsete (Sp): 17.10.05 – 20.10.09
Torild Skogsholm (V): 19.10.01 – 17.10.05

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: