Alnabru er sprengt – Ny godsterminal i Vestby er igjen aktuelt

av

Kapasiteten på Alnabru-terminalen i Oslo er sprengt. Godstransporten på bane har betydelig vekst, og økte med 16 prosent i fjor. Internasjonal godstrafikk bare øker. De store gods- og logistikkaktørene vil transportere mer miljøvennlig.

Nå ropes det på flere terminaler for å ta imot den heftige økningen i godstrafikken på jernbane.

Og nå børstes støvet av planene for ny godsterminal i Vestby sør for Oslo, der hvor jernbaneskinnene går rett forbi matvaregiganten Askos hovedlager og andre store logistikkbedrifter.

Vestby er stedet for et godsterminal-alternativ som skal avlaste Alnabru, logistikk-knutepunktet hvor all godstransport fra utlandet er innom.

I tillegg til at godstransporten på skinner økte 16 prosent i fjor, går det i dag tre ganger så mange godstog til utlandet via Alnabru, som det gjorde for en tid tilbake.

Ønsker å kjøre tog

Gøran Andreassen, Bring Intermodal

– Vi ønsker å kjøre tog. Vi ønsker miljøvennlige alternativer i godstransporten. Men for å få til dette er nærheten til togterminal avgjørende, understreket Gøran Andreassen i Bring Intermodal i NRK-nyhetene torsdag kveld.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fremhevet at det tar lang tid å utvikle infrastruktur.

Med det mener han nok at en godsterminal i Vestby ligger langt fram i tid.

Uansett, målet er langt mer skinnegods, og interessen for mer miljøvennlig transport i næringslivet øker.

Imens sprenges kapasiteten på Alnabru

CargoNets Carl Fredrik Karlsen. Foto: Per Dagfinn Wolden

– For å få til en betydelig vekst i godstransporten på bane trenger vi flere terminaler på Østlandet i tillegg til Alnabru, sier Carl Fredrik Karlsen, Commercial Director i CargoNet AS.

Karlsen tror at den internasjonale godstransporten bare vil øke i tiden som kommer.

– Men for å ta denne veksten trenger vi større kapasitet på terminaler for av- og pålessing av gods, sier CargoNets Carl Fredrik Karlsen.

Ti år – og så nye ti års venting

I mars 2013 var ny godsterminal tema i Vestby formannskap.

Og i sakspapirene fra den gang kan vi blant annet lese følgende:

«Miljøvennlig godstransport er sterkt prioritert av statlige og regionale myndigheter. På E6 kan vi forvente ytterligere 50 % øking i godstransport de neste 10 årene.

Osloalliansen har som innspill til sentrale myndigheter utarbeidet en godsstrategi for regionen der Vestby kan få en sentral rolle som ett av tre nye godsknutepunkt.

I tillegg samarbeider Moss og Vestby kommuner sammen med kommunenes næringsselskaper og Moss havn om en godsterminalløsning (dry port) i Vestby nord for Asko.

Første rapport i dette pilotprosjektet er allerede levert og slår fast at det bør arbeides videre med sidespor i Vestby som ledd i en mindre eller større omlastningsterminal som kan medvirke til økt godsmengde fra vei til bane.

Det bør alt nå begynnes tilrettelegging for dette ved å avsette et areal på 50-60 daa nord for Asko. Kommunens rolle innen gods- og logistikkutvikling behandles i det videre planarbeidet.»

– Et lønnsomt og godt prosjekt

I strategisk næringsplan for Mosseregionen fremheves at «Vi vil jobbe for å etablere avlastningsterminal for Alnabru i Vestby med jernbanetilknytning til Moss Havn.»

Gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) er det med bakgrunn i en konseptvalgutredning fra 2019, konkludert med at Alnabruterminalen dekker behovene frem mot 2040.

Nye analyser viser at premissene er endret og kundene/aktørene melder at Alnabruterminalen ikke dekker kundenes behov.

Veien videre

Før man kan sette i gang en mer detaljert utredning, må en del forhold/forutsetninger avklares.

Dette gjelder blant annet mulighet og kostnad for jernbanespor-tilknytning til Østfoldbanen, åpning i NTP for at avlastingsterminaler kan utredes som suplement til Alnabruterminalen, samt sluttføre forhandlinger ift. eventuelle innsigelser fra regionale/nasjonale myndigheter på at området (LNF-område) er foreslått avsatt til godsterminal.

Prosjektgruppen

Det var Posten Norge AS som i 2022 tok initiativ til igjen å se på muligheten for å realisere en intermodal godsterminal på Deli i Vestby.Styringsgruppen for utredningen har forøvrig vært Mosseregionens Næringsutvikling AS, IKEA Norge AS, ASKO Transport AS, Moss Havn KF og Borg Havn IKS. Det er etablert et samarbeid med andre viktige aktører som Bane NOR og CargoNet. Videre har PwC bistått med prosjektledelse og analyser.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: